Subnetting

Subnetting - 1

فرض کنید یک رنج آدرس به شما داده شود و از خواسته شود که چندین زیرشبکه با آن رنج آدرس ایجاد شود. این کار چگونه انجام می‌شود؟ با فرض وجود آدرس آی‌پی 192.168.1.0/24 می‌خواهیم دو شبکه با تعداد ۱۲۶ را ایجاد کنیم. برای این کار ابتدا باید آدرسی که در اختیار ما قرار گرفته را بررسی کنیم. آدرس 192.168.1.0/24 از نوع کلاس C و با ۲۴ بیت Net Address است. ما نیازمند دو شبکه هستیم که هر کدام از آن‌ها دارای ۱۲۶ کامپیوتر است. در سابنتینگ تعدادی از بیت‌های Host Address را به Net Address تبدیل می‌کنیم تا بتوانیم زیرشبکه‌های مورد نیاز را از یک رِنج آدرس به دست آوریم.

برای مثال بالا باید دو شبکه را از رِنج آدرس ایجاد کنیم و در هر کدام از این شبکه‌ها به تعداد ۱۲۶ شبکه وجود دارد. تعداد بیت‌های مورد نیاز برای هاست‌ها را می‌توانیم از فرمول زیر به دست آوریم:

(2 ^ H) - 2 >= Hosts

Hosts تعداد هاست‌هایی است که در یک شبکه جداگانه قرار می‌گیرند

برای به دست آوردن تعداد بیت‌های مورد نیاز برای اضافه شدن به بیت‌های شبکه که اصطلاحاً به آن‌ها بیت‌های سابنت گفته می‌شود از فرمول زیر استفاده می‌شود:

2 ^ S >= Nets

Nets تعداد شبکه‌های مورد نیاز است

برای مثال بالا این موارد را بررسی می‌کنیم: (2 ^ H) - 2 >= 126 => 2 ^ H >= 128 => H = 7 2 ^ S >= 2 => S = 1

بنابراین به تعداد 7+1 بیت نیازمندیم. و این همان تعدادی است که در رِنج آدرس وجود دارد. پس یک بیت را از هاست‌ها جدا کرده و به نت می‌دهیم.

192.168.1.0 0000000 N.N.N.SHHHHHHH

این یک بیت دو حالت دارد، یا صفر است یا یک. با همین دو حالت است که دو زیرشبکه ایجاد می‌شود. اگر بیت سابنت صفر باشد، زیرشبکه موردنظر به صورت زیر است:

192.168.1.0/25

در این صورت Subnet Mask از ۲۴ به ۲۵ تبدیل می‌شود. اجازه دهید آدرس شبکه و برودکست را برای این زیرشبکه بیابیم. همان‌طور که می‌دانید برای پیدا کردن آدرس شبکه، تمام بیت‌های هاست را برابر صفر قرار می‌دهیم و برای پیدا کردن برودکست، تمام بیت‌های مربوط به هاست را برابر یک قرار می‌دهیم.

Net Address: 192.168.1.0 Broadcast Address: 192.168.1.127

اگر بیت سابنت یک باشد، زیرشبکه مورد نظر به صورت زیر است:

192.168.1.128/25

حالا آدرس شبکه و برودکست را برای این زیرشبکه پیدا می‌کنیم:

Net Address: 192.168.1.128 Broadcast Address: 192.168.1.255

همان‌طور که مشاهده می‌کنید Broadcast Address یک زیرشبکه یک واحد کوچک‌تر از Net Address زیرشبکه بعدی است.

در این مثال Subnet Mask برابر 255.255.255.128 است. به سازمان‌هایی که یک Subnet Mask دارند، FLSM(Fixed Length Subnet Mask) گفته می‌شود.


Subnetting - 2

همان‌طور که قبلا گفتیم، برای ایجاد زیرشبکه‌هایی از یک رِنج آدرس آی‌پی می‌بایست عمل Subnetting انجام شود. در این فرایند بیت‌هایی از Host به Net داده می‌شود. گفتیم که اگر سازمانی یک Subnet Mask داشته باشد، آن سازمان را اصطلاحاً FLSM می‌گویند. اما ممکن است زیرشبکه‌هایی که باید ایجاد کنیم تعداد مساوی هاست نداشته باشند. در این حالت‌ها چگونه باید عمل کنیم؟ فرض کنیدبا وجود آدرس آی‌پی 192.168.1.0/24 از ما بخواهند ۷ شبکه ۳۰ کامپیوتره و ۷ شبکه ۲ کامپیوتره برای یک سازمان ایجاد کنیم. همان‌طور که می‌بینید تعداد هاست‌ها در زیرشبکه‌ها یکسان نیستند. برای راحتی کار ابتدا زیرشبکه‌های با تعداد هاست بیشتر را مدیریت می‌کنیم.

(2 ^ H) - 2 >= 30 => 2 ^ H >= 32 => H = 5 2 ^ S >= 7 => S = 3

پس در مجموع به هشت بیت نیاز خواهیم داشت و این دقیقاً همان تعدادی است که در رِنج آدرس وجود دارد. پس سه بیت از هاست جدا کرده و به نت می‌دهیم:

192.168.1.000 00000 N.N.N.SSSHHHHH

سه بیت سابنت هشت حالت مختلف دارد و این هشت حالت زیرشبکه‌های ما را می‌سازند. ابتدا هشت حالتی را که سه بیت سابنت ایجاد می‌کنند لیست می‌کنیم:

SSS -> 000
SSS -> 001
SSS -> 010
SSS -> 011
SSS -> 100
SSS -> 101
SSS -> 110
SSS -> 111

برای حالت اول بیت‌های سابنت(000) زیرشبکه را مشخص می‌کنیم:

192.168.1.0/27
Net ID: 192.168.1.0 Broadcast Address: 192.168.1.31

به دلیل اضافه شدن سه بیت از هاست به نت، CIDR را به صورت اسلش ۲۷ می‌نویسیم.

برای حالت دوم بیت‌های سابنت(001) زیرشبکه را مشخص می‌کنیم:

192.168.1.32/27
Net ID: 192.168.1.32 Broadcast Address: 192.168.1.63

برای حالت سوم بیت‌های سابنت(010) زیرشبکه را مشخص می‌کنیم:

192.168.1.64/27
Net ID: 192.168.1.64 Broadcast Address: 192.168.1.95

برای حالت چهارم بیت‌های سابنت(011) زیرشبکه را مشخص می‌کنیم:

192.168.1.96/27
Net ID: 192.168.1.96 Broadcast Address: 192.168.1.127

برای حالت پنجم بیت‌های سابنت(100) زیرشبکه را مشخص می‌کنیم:

192.168.1.128/27
Net ID: 192.168.1.128 Broadcast Address: 192.168.1.159

برای حالت ششم بیت‌های سابنت(101) زیرشبکه را مشخص می‌کنیم:

192.168.1.160/27
Net ID: 192.168.1.160 Broadcast Address: 192.168.1.191

برای حالت هفتم بیت‌های سابنت(110) زیرشبکه را مشخص می‌کنیم:

192.168.1.192/27
Net ID: 192.168.1.192 Broadcast Address: 192.168.1.223

برای حالت هشتم بیت‌های سابنت(111) زیرشبکه را مشخص می‌کنیم:

192.168.1.224/27
Net ID: 192.168.1.224 Broadcast Address: 192.168.1.255

هشت زیر شبکه ساخته شد اما همان‌طور که می‌دانید تنها به هفت زیرشبکه نیاز خواهیم داشت. از زیرشبکه اضافی می‌توانیم برای ایجاد زیرشبکه‌های دیگر با تعداد هاست کمتر استفاده کنیم. یک‌بار دیگر صورت مسئله را ببینید. ۷ شبکه و هر شبکه ۳۰ هاست و ۷ شبکه دیگر هر شبکه ۲ هاست! قسمت اول مسئله حل شده است. برای حل کردم قسمت دوم از آخرین زیرشبکه ایجاد شده در قسمت اول استفاده می‌کنیم. پس آدرس ما 192.168.1.224/27 خواهد بود. ابتدا تعداد بیت‌های مورد نیاز Host و Network را تعیین می‌کنیم.

(2 ^ H) - 2 >= 2 => 2 ^ H >= 4 => H = 2 2 ^ S >= 7 => S = 3

بنابراین به ۵ بیت نیاز خواهیم داشت. و این تعداد همان تعدادی است که در رِنج آی‌پی قرار گرفته در اختیار ما وجود دارد. پس عملیات سابنتینگ را به صورت زیر ادامه می‌دهیم:(همانند قسمت قبل بیت‌های سابنت هشت حالت مختلف را دارا می‌باشند)

برای حالت اول بیت‌های سابنت(000) زیرشبکه را مشخص می‌کنیم:

192.168.1.224/30
Net ID: 192.168.1.224 Broadcast Address: 192.168.1.227

به دلیل اضافه شدن سه بیت از هاست به نت، CIDR را به صورت اسلش 30 می‌نویسیم.

برای حالت دوم بیت‌های سابنت(001) زیرشبکه را مشخص می‌کنیم:

192.168.1.228/30
Net ID: 192.168.1.228 Broadcast Address: 192.168.1.231

برای حالت سوم بیت‌های سابنت(010) زیرشبکه را مشخص می‌کنیم:

192.168.1.232/30
Net ID: 192.168.1.232 Broadcast Address: 192.168.1.235

برای حالت چهارم بیت‌های سابنت(011) زیرشبکه را مشخص می‌کنیم:

192.168.1.236/30
Net ID: 192.168.1.236 Broadcast Address: 192.168.1.239

برای حالت پنجم بیت‌های سابنت(100) زیرشبکه را مشخص می‌کنیم:

192.168.1.240/30
Net ID: 192.168.1.240 Broadcast Address: 192.168.1.243

برای حالت ششم بیت‌های سابنت(101) زیرشبکه را مشخص می‌کنیم:

192.168.1.244/30
Net ID: 192.168.1.244 Broadcast Address: 192.168.1.247

برای حالت هفتم بیت‌های سابنت(110) زیرشبکه را مشخص می‌کنیم:

192.168.1.248/30
Net ID: 192.168.1.248 Broadcast Address: 192.168.1.251

برای حالت هشتم بیت‌های سابنت(111) زیرشبکه را مشخص می‌کنیم:

192.168.1.252/30
Net ID: 192.168.1.252 Broadcast Address: 192.168.1.255

همان‌طور که می‌بینید هشت زیرشبکه ایجاد شد(آخرین زیرشبکه اضافی است!)

در این سازمان دو Subnet Mask وجود دارد اولی 225.255.255.224 و دومی 255.255.255.252

سازمان‌هایی که بیش از یک Subnet Mask دارند را VLSM(Variable Length Subnet Mask) می گویند.

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان