درباره‌ی من


 
دنیا دیدی و هر چه دیدی، هیچ است
وان نیز که گفتی و شنیدی، هیچ است
سرتاسر آفاق دویدی، هیچ است
وان نیز که در خانه خزیدی، هیچ است
Git Lab/Hub

Linkedin

reganto.github.io

rreganto[at]gmaildotcom

Donate

BTC Wallet:

bc1q64ad8ncdpulwfu92rwjhxe9kknuv6ct9ydd552anj2m6xl6szhvq4watdu
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان